Selepas Lebih 1400 Tahun Jenaazaah Dijumpai Masih Berdaarah

Sebuah “Kesaksian” Dr Thariq As-Suwaidan dalam kasetnya yang amat berharga “Qisshatun Nihayah” yang dinukil secara langsung dari Syaikh Mahmud Ash-Shawaf menyebutkan peristiwa besar yang dialami oleh sebahagian ulama dalam pengu buran semula sebahagian sahabat yang gu gur syahid di p3rang Uhud….

Bagaimana mereka menyaksikan para sahabat setelah 1400 tahun berlalu, bagaimana ja sad mereka seperti sedia kala tanpa perubahan, tanpa pembu sukan. Sebagai bukti nyata atas kebenaran berita gembira dari Nabi Muhammad SAW kepada para syuhada, bahawa bumi tidak memakan ja sad mereka…

Berikut adalah sebahagian dari kaset pembicaraan Dr Thariq As-Suwaidan tentang peris tiwa tersebut. “Syaikh Mahmud Ash-Shawaf telah menyampaikan kepada kami bahwa dia adalah salah seorang yang diundang daripada kalangan ulama besar untuk pema kaman semula para sahabat yang gu gur syahid di p3rang Uhud di kompleks ku buran syuhada Uhud iaitu sebuah kawasan perku buran yang terkenal….

Kerana dilan da ban jir, maka sebahagian j4sadnya timbul ke permukaan. Para ulama diundang untuk mengu burkan semula para sahabat tersebut. Beliau berkata ”Di antara orang yang aku ku burkan adalah Hamzah RA, badannya besar, kedua telinga dan hidungnya terp0tong, perutnya terb3lah, dia meletakkan tangannya di atas perutnya….

Ketika kami menggerakkannya dan mengangkat tangannya, d4rahnya mengalir. Aku mengu burkannya bersama sahabat-sahabat lainnya yang gu gur syahid di Uhud.” Dr Thariq As-suwaidan berkata, ”Ini adalah perkara yang terbukti secara mutawatir dan dengan mata kepala. Semoga Allah SWT menyampaikan kita semua ke darjat para syuhada….

Syaikh Mahmud telah menyampaikan kepada kami tentang aroma harum misk yang berasal darinya ketika d4rah mengalir dari ja sad Hamzah RA.” SubhanAllah, setelah 1400 tahun lebih, betapa agungnya Engkau ya Allah. Alangkah besarnya kekuasaan-Mu, Maha suci Engkau….

Betapa utamanya, betapa mulianya, Allah memberikannya kepada para syuhada. Jika seperti itu kemuliaan ja sadnya yang terpen dam di perut bumi yang tak seorangpun melihatnya, lalu bagaimanakah dengan kemuliannya di surga yang luasnya seluas langit dan bumi….

Selamat bagi yang telah melihat sahabat mulia ini, Hamzah bin Abdul Mutthalib RA pakcik Rasulullah SAW Jas ad Syuhada Yang Tidak Mengalami Pembu sukkan Jabir bin Abdillah bercerita, ”Menjelang p3rang Uhud, ayahku memanggilku pada malam hari. Ia berkata: ’Aku merasa akan menjadi orang yang paling pertama gu gur di antara para sahabat Nabi SAW….

Sungguh aku tidak mening galkan sesuatupun yang lebih kusayangi selain engkau, disamping Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku memiliki hu tang, maka lunasilah. Dan bersikap baiklah kepada saudara-saudara perempuanmu.’ Keesokan harinya, ia pun menjadi orang yang pertama gu gur….

Ia dima kamkan bersama orang yang lain dalam satu lub4ng ku bur. Tetapi hatiku merasa kurang se lesa membiarkan ayahku berkongsi lub4ng ku bur bersama orang lain.

Enam bulan kemudian, aku memb0ngkar ma kamnya dan mengeluarkannya. Ajaib, jasadnya masih tetap utuh sama seperti pertama kali aku mengu burkannya.” (Hadis Riwayat Bukhari, Fathul Bari, 3/214 )….

Petikan hadis di atas membuktikan di mana ayah Jabir RA terbu nuh dalam p3rang Uhud dan ketika enam bulan kemudian ma kamnya dib0ngkar, maka ja sadnya tetap utuh. Enam bulan adalah waktu yang lama di mana tubuh ma yat seharusnya sudah h4ncur…..

Penelitian membuktikan bahwa 24-36 jam pertama ma yat diku burkan, maka bola mata mulai me nonjol dan kornea menghi tam. Cabang-cabang urat nadi mulai terlihat di perut dan dada.

2-5 hari berikutnya, wajah dan seluruh tubuh mengge lembung, dari tubuh m4yat keluar bau busuk. Setelah melewati 5-10 hari, kulit mulai rapuh dan tubuh dilitupi larva….

Sumber:Pantaskah syurga via majalah-harian.com